საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
წესდება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო

1. სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე - ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი რევაზ გრიგოლია
2. სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე - ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი დავით ჯიშიაშვილი
3. ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი რევაზ თევზაძე
4. ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი გრიგორ გიორგაძე
5. ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი ტარიელ ებრალიძე
6. ბიოლ. მეცნ. კანდიდატი თენგიზ ზორიკოვი
7. ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი ნიკოლოზ მარგიანი
8. ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი შალვა კეკუტია
9. ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი ბარბარა კილოსანიძე
10. ტექნ. მეცნ. კანდიდატი გოდერძი ლეჟავა
11. ქიმ. მეცნ. დოქტორი ჯიმშერ მაისურაძე
12. ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი გია პეტრიაშვილი
13. ბიოლ. მეცნ. დოქტორი ბესარიონ ფარცვანია
14. ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტორი ზურაბ ფირანაშვილი
15. ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი ანდრო ჭანიშვილი
16. ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი თამაზ სულაბერიძე
17. სწავლული მდივანი გიორგი მუმლაძე