საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
დებულება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

2.02.2022

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

I. განცხადებების მიღებისა და კონკურსების ჩატარების ვადები

განცხადებების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 14 მარტიდან - 16 მარტის ჩათვლით, 1000-დან 1700 საათამდე მისამართზე: ქ.თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა N5 (ყოფილი სანდრო ეულის ქუჩა), ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, პირველი სართული, ოთახი N130, საკონტაქტო ტელეფონი: 598 42 98 33

კონკურსი ჩატარდება 2022 წლის 21 მარტს. კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2022 წლის 22 მარტსა საკონკურსო კომისიის მიერ თვალსაჩინო ადგილზე, უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის ვებგვერდზე: http://www.cybernet.ge/index.html და https://gtu.ge/.

კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები საკონკურსო კომისიაში მიიღება 2022 წლის 25 მარტის ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაცია (მათ შორის კონკურსანტის ანკეტა, კონკურსანტის განცხადება და სხვა) გამოქვეყნდება ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ვებგვერდზე: http://www.cybernet.ge/index.html

II. საკონკურსო პირობები

III. კონკურსის ჩატარების წესი

კონკურსანტის განცხდება და ანკეტა (Word format) zip-არქივის სახით

21.10.2021

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

I. განცხადებების მიღებისა და კონკურსების ჩატარების ვადები

განცხადებების მიღება იწარმოებს 2021 წლის 24 და 25 ნოემბერს, 1000-დან 1700 საათამდე მისამართზე: ქ.თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა N5 (ყოფილი სანდრო ეულის ქუჩა), ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, პირველი სართული, ოთახი N130, საკონტაქტო ტელეფონი: 595 65 80 27

კონკურსი ჩატარდება 2021 წლის 30 ნოემბერს. კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2021 წლის 30 ნოემბერს საკონკურსო კომისიის მიერ თვალსაჩინო ადგილზე, უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის ვებგვერდზე: https://gtu.ge/ და http://www.cybernet.ge/index.html.

კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები საკონკურსო კომისიაში მიიღება 2021 წლის 02 დეკემბრის ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაცია (მათ შორის კონკურსანტის ანკეტა, კონკურსანტის განცხადება და სხვა) გამოქვეყნდება ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ვებგვერდზე: http://www.cybernet.ge/index.html

II. საკონკურსო პირობები

III. კონკურსის ჩატარების წესი

კონკურსანტის განცხდება და ანკეტა (Word format) zip-არქივის სახით

4.06.2021

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

მის: თბილისი 0186, ზ. ანჯაფარიძის ქ. N5, პირველი სართული, ოთახი N130, ტელ.: 598 42 98 33)

I. განცხადებების მიღებისა და კონკურსების ჩატარების ვადები

II. საკონკურსო პირობები