საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
დებულება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

03.05.2019

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს ინსტიტუტის შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების 5 წლის ვადით დასაკავებლად:

I. განცხადებების მიღებისა და კონკურსების ჩატარების ვადები

1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაცია (მათ შორის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესი, კონკურსანტის განცხადება, კონკურსანტის ანკეტა) გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე cybernet.ge.
განცხადებების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 27–28 მაისს 1000–დან 1700 საათამდე მისამართზე - თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა, №5. ტელ. 2187633, მობ. 598429833; პასუხისმგებელი პირი გიორგი მუმლაძე:
2. კონკურსი ჩატარდება 2019 წლის 30 მაისს. კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2019 წლის 31 მაისს, შესაბამისი საკონკურსო კომისიის მიერ თვალსაჩინო ადგილზე და ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე cybernet.ge.
3. კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები საკონკურსო კომისიაში მიიღება 2019 წლის 03 ივნისის ჩათვლით.

II. საკონკურსო პირობები

1. კონკურსის ძირითადი პირობები:
ა) უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
ბ) მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

2. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად (ან წარმომადგენლის მეშვეობით) უნდა წარმოადგინოს:
ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება და ანკეტა (ფორმები იხ. ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე), აგრეთვე მათში წარმდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);
ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);
გ) სამეცნიერო–კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის /დაწესებულების ბეჭდით;
დ) სამეცნიერო ნაშრომების ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის /დაწესებულების ან მისი სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
ე) პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი)
ვ) ორი ფოტოსურათი 3X4

III. კონკურსის ჩატარების წესი

1. კონკურსი ჩატარდება "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის შესაბამისად, რომლებსაც კონკურსანტი გაეცნობა საკონკურსო კომისიებში და ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე;
2. საკონკურსო კომისიის მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო–კვლევითი, პრაქტიკული და სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები, გამოცდილება და დამსახურება; ასევე (კომისიის გადაწყვეტილებით) კონკურსანტთან ჩატარებული ინტერვიუს შედეგები;
3. კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

კონკურსანტის ანკეტა (Word format), სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესი (pdf format) zip-არქივის სახით


01.03.2019

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს ინსტიტუტის შემდეგი ვაკანტური სამეცნიერო თანამდებობების 5 წლის ვადით დასაკავებლად:

I. განცხადებების მიღებისა და კონკურსების ჩატარების ვადები

1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაცია (მათ შორის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესი, კონკურსანტის განცხადება, კონკურსანტის ანკეტა) გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე cybernet.ge.
განცხადებების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 25–26 მარტს 1000–დან 1700 საათამდე მისამართზე - თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა, №5. ტელ. 2187633, მობ. 598429833; პასუხისმგებელი პირი გიორგი მუმლაძე:
2. კონკურსი ჩატარდება 2019 წლის 27 მარტს. კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2019 წლის 28 მარტს, შესაბამისი საკონკურსო კომისიის მიერ თვალსაჩინო ადგილზე და ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე cybernet.ge.
3. კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები საკონკურსო კომისიაში მიიღება 2019 წლის 29 მარტის ჩათვლით.

II. საკონკურსო პირობები

1. კონკურსის ძირითადი პირობები: ა) მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;
ბ) უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
გ) მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

2. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად (ან წარმომადგენლის მეშვეობით) უნდა წარმოადგინოს:
ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება და ანკეტა (ფორმები იხ. ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე), აგრეთვე მათში წარმდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);
ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);
გ) სამეცნიერო–კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის /დაწესებულების ბეჭდით;
დ) სამეცნიერო ნაშრომების ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის /დაწესებულების ან მისი სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
ე) პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი)
ვ) ორი ფოტოსურათი 3X4

III. კონკურსის ჩატარების წესი

1. კონკურსი ჩატარდება "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის შესაბამისად, რომლებსაც კონკურსანტი გაეცნობა საკონკურსო კომისიებში და ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე;
2. საკონკურსო კომისიის მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო–კვლევითი, პრაქტიკული და სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები, გამოცდილება და დამსახურება; ასევე (კომისიის გადაწყვეტილებით) კონკურსანტთან ჩატარებული ინტერვიუს შედეგები;
3. კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

კონკურსანტის ანკეტა (Word format), სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესი (pdf format) zip-არქივის სახით


24.09.2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად:

კონკურსის ჩატარების პირობები:

1. კონკურსის ძირითადი პირობები:


ა) სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;
ბ) კონკურსანტს უნდა გააჩნდეს სტრუქტურული ერთეულისთემატიკის შესაბამისი სპეციალობა;
გ) ბოლო 10 წლის მანძილზე გამოქვეყნებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 5 ნაშრომისა (მონოგრაფია ან სტატია სამეცნიერო ჟურნალში, რომელთაგან 3 მაინც — საერთაშორისო მასშტაბით რეცენზირებად და რეფერირებად გამოცემაში (Elsevier, Scopus, Web of Scienceდა სხვა ბაზებში განთავსებულ) ან/და საერთაშორისო კონფერენციათა მასალებში.

2. კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);
ბ) სამეცნიერო–კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი დოკუმენტი დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით;
გ) სამეცნიერო და სასწავლო–მეთოდური ნაშრომების ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ორგანიზაციის ან მისი სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
დ) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);
ე) სტრუქტურული ერთეულის სტრატეგიული განვითარების შესახებ ხედვა წერილობითი ფორმით.

3. განცხადების მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ვადები:

● განცხადებების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 8–9 ოქტომბერს,1000–დან 1700 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ზ. ანჯაფარიძის ქ. #5 (ყოფილი სანდრო ეული), პირველი სართული, ოთახი #102, საკონტაქტო პირი გიორგი მუმლაძე, ტელ. 598 429 833.
● კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 10 ოქტომბერს, კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს, ინსტიტუტის შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე და ინსტიტუტის ვებ–გვერდზე.
● კონკურსი ტარდება „უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის“, სტუ–ს ვლ. ჭავჭანიძის სახ. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დებულების შესაბამისად, რომელსაც კონკურსანტი შეიძლება გაეცნოს უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის ვებ–გვერდებზე.
● კონკურსის შედეგები შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.


4.06.2018

საქართველოს მეცნიერებამ განიცადა მძიმე დანაკარგი - მის რიგებს გამოაკლდა ღვაწლმოსილი მეცნიერი, ქართული თხევად-კრისტალური სკოლის ფუძემდებელი გურამ სერგის-ძე ჭილაია.
გურამ ჭილაია დაიბადა 1937 წლის 29 ივლისს თბილისში ცნობილი ქართველი მწერლის და საზოგადო მოღვაწის სერგი ჭილაიას ოჯახში. 1955 წ. მან დაამთავრა თბილისის პირველი საშუალო სკოლა ოქროს მედლით. 1955 – 1960 წწ. სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფიზიკის ფაკულტეტზე. სადიპლომო ნაშრომი შეასრულა მოსკოვის ლებედევის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტში (ФИАН); შემდგომში სწავლობდა ამავე ინსტიტუტის ასპირანტურაში და იქვე 1967 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია.
1972 წლიდან გ.ჭილაია მოღვაწეობს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტში, რომლის მთავარ მეცნიერულ მიმართულებად ოპტიკური ინფორმაციის შექმნა–წარმოდგენის, დამუშავების და გადაცემის საკითხები იყო განსაზღვრული. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი იყო აკადემიკოსი ვლადიმერ ჭავჭანიძე. გ.ჭილაია სათავეში ჩაუდგა ახალგაზრდა მეცნიერ თანამშრომელთა ჯგუფს და დაიწყო თხევადი კრისტალების ფიზიკური თვისებების კვლევა საინფორმაციო ტექნოლოგიებში გამოყენების მიზნით. გ.ჭილაიას ხელმძღვანელობით ჯგუფმა მიაღწია მნიშვნელოვან მეცნიერულ შედეგებს და დაიმკვიდრა თავი საკავშირო და საერთაშორისო სამეცნიერო არენაზე.
1989 წელს კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მეცნიერთა ჯგუფს (ს.არონიშიძე, კ.ვინოკური, ზ.ელაშვილი, დ.სიხარულიძე, კ.ჯაფარიძე; ხელმძღვანელი გ.ჭილაია) მიენიჭა საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დარგში ნაშრომისთვის ”ინდუცირებული ქირალური თხევადკრისტალური სტრუქტურები ინფორმაციის ოპტიკური დამუშავების სისტემებში”.
1983-1993 წლებში გ.ჭილაია იყო კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში. იმ, ინსტიტუტისათვის რთულ პერიოდში, განსაკუთრებით გამოვლინდა მისი უაღრესი კეთილშობილება და პრინციპულობა რთული საკითხების გადაჭრისას. მან დაიმსახურა თანამშრომელთა დიდი პატივისცემა და სიყვარული.
გ.ჭილაიას მეცნიერული და პედაგოგიური მოღვაწეობა მრავალწახნაგოვანია. ის გახლდათ 7 საკანდიდატო დისერტაციის (ქ.თბილისში) სამეცნიერო ხელმძღვანელი, უამრავი დისერტაციის ოპონენტი და რეცენზენტი, 300-მდე პუბლიკაციის და 9 მონოგრაფიის (მათ შორის 1 სახელმძღვანელოს) ავტორი, მისი ნაშრომების ციტირების ინდექსი არის საქართველოში ერთ-ერთი მაღალი. მან დაამყარა მჭიდრო მეცნიერული კავშირები მსოფლიოს მრავალ სამეცნიერო ცენტრთან. როგორც მოკლე ვადით მიწვეული პროფესორი მუშაობდა შემდეგ უნივერსიტეტებში: Paris-Sud – 1980 , Bologna 1983, Bordoaux - 1987 , Göteborg - 1989, Tokyo - 1994, Berlin - 1994-1996, Paderborn - 1998, Swarthmore, Pennsylvania, USA - 2005, BEAM Co., Winter Park, Florida, USA - 2006 , UNICAL – Cosenza, Italy - 1999-2009 . 2005 წელს იტალიაში (კალაბრია) ჩატარდა საზაფხულო სკოლა (International Summer School on “Soft Matter: Nanoscience and Photonics, Science and Technology, Alarico Campus, Univresity od Calabria, 16 May-4 June, 2005), სადაც ჭილაიამ წაიკითხა ლექციების ციკლი “Photonic cholesteric liquid crystals for information technologies”.
80 - 90-იან წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის მე-5 კურსის სტუდენტებს ბ-ნი გურამი უკითხავდა ლექციების ციკლს თხევადი კრისტალების ოპტიკურ თვისებებზე და გამოყენებაზე.
გ.ჭილაიას თაოსნობით 1981 წელს თბილისში ჩატარდა სოციალისტური ქვეყნების მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია თხევად კრისტალებში, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ცნობილი მეცნიერები ასევე კაპიტალისტური ქვეყნებიდანაც – გ. ბრაუნი (აშშ), ს. ჩანდრასეკარი (ინდოეთი), გ. გრეი (დიდი ბრიტანეთი), ს. კობაიაში (იაპონია), ე. გიიონი (საფრანგეთი) და სხვ. ცნობილმა მეცნიერებმა პ.კოლინზმა, პ.შიბაევმა, ს.რეზიდორიმ, რ.ბარბერიმ კოლაბორატორების რანგში გაუწიეს თანადგომა გ.ჭილაიას ჯგუფს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდის სამეცნიერო გრანტის მიღებაში. კვლევის შედეგების ნაწილი შესრულებულ იქნა ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის, ესპანეთის, იტალიის, რუსეთის, საფრანგეთის, უკრაინის მეცნიერებთან თანამშრომლობით.
1983 წ. გ.ჭილაიამ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და მას მიენიჭა პროფესორის წოდება. 2006 წელს თხევადი კრისტალების ფიზიკის დარგში დამსახურებისთვის გ.ჭილაია გახდა ვ.კ.ფრედერიკსის საერთაშორისო მედლის ლაურეატი. ის გახლდათ თხევადი კრისტალების საერთაშორისო საზოგადოების (Internatiomal Liquid Crystal Society) წევრი; საინფორმაციო დისპლეების (SID - Society For Information Display) საზოგადოების წევრი; ჟურნალ ”The Open Crystallography Journal“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
გ.ჭილაიას მისი მოღვაწეობის ყველა ეტაპზე მხარში ედგა შესანიშნავი მეუღლე - ექიმი ოფტალმოლოგი სტელა ჭილაია, ერთგული დები - დალი და ლალი, ვაჟიშვილი დიმიტრი. ცხოვრების უკანასკნელ წლებს მას უხალისებდა შვილიშვილი მიხეილი.
ძალიან ძნელია იმის გააზრება, რომ ჩვენ, მის კოლეგებს, მის მიერ გაზრდილ და ჩამოყალიბებულ მკვლევარებს, აღარ გვექნება მასთან ყოველდღიური მეგობრული ურთიერთობა, საუბრები და დისკუსიები. ჩვენ ხომ ერთი ოჯახი ვიყავით, ვიზიარებდით ერთმანეთის სიხარულს და ტკივილს. ჩვენ დავკარგეთ ძვირფასი მასწავლებელი და მეგობარი, ხოლო მეცნიერებამ - თავის საქმისადმი უაღრესად ერთგული, უმაღლესი კატეგორიის მეცნიერი. გ.ჭილაია დაკრძალულია ვერის სასაფლაოზე, მამის, სერგი ჭილაიას გვერდით.


29.05.2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის
კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს
ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო მიმდინარე წლის 29 მაისს აცხადებს ღია კონკურსს 5 წლის ვადით ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

I. განცხადებების მიღებისა და კონკურსების ჩატარების ვადები

1. კონკურსანტების განცხადებების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 2-3 ივლისს 10:00-დან 17:00-მდე მისამართზე: თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა №5, ოთახი 102, ტელ. 2188677, პასუხისმგებელი პირი გიორგი მუმლაძე, მობ. 598429833
2. ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 5 ივლისს. კონკურსის შედეგები სამეცნიერო საბჭოს მიერ გამოცხადდება 6 ივლისს და განთავსდება ინსტიტუტში თვალსაჩინო ადგილზე და ინსტიტუტის ვებგვერდზე cybernet.ge კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები სამეცნიერო საბჭოში მიიღება 9 ივლისის ჩათვლით.
3. დირექტორის შერჩეულ კანდიდატურას ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო დასამატკიცებლად წარუდგენს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს.

II. საკონკურსო პირობები

1. კონკურსის ძირითადი პირობები: ინსტიტუტის დირექტორად შეიძლება აირჩეს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომლისთვის დადგენილ მოთხოვნებს (დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.) და რომლის ასაკი 65 წელს არ აღემატება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარი შესაძლებლობა პირდაპირ არის გათვალისწინებული უნივერსიტეტის წესდებით.
2. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად (ან წარმომადგენლის მეშვეობით) უნდა წარმოადგინოს:
ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი კონკურსანტის განცხადება და ანკეტა (ფორმები იხილეთ ინსტიტუტის ვებგვერდზე cybernet.ge), აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);
ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);
გ) სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით;
დ) სამეცნიერო ნაშრომების ნუსხა დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
ე) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);
ვ) 2 ფოტოსურათი 3x4.
3. კონკურსის დამატებითი საკვალიფიკაციო პირობები განთავსდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე cybernet.ge

III. კონკურსის ჩატარების წესი

1. კონკურსი ჩატარდება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და ინსტიტუტის დებულების შესაბამისად, რომლებსაც კონკურსანტი გაეცნობა უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის ვებგვერდებზე.
2. სამეცნიერო საბჭოს მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან; სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული და სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და დამსახურება; კონკურსანტთან/კონკურსანტებთან ჩატარებული ინტერვიუს შედეგები (სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით).
3. კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.

კონკურსთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია (1. კონკურსის დამატებითი საკვალიფიკაციო პირობები; 2. კონკურსის განცხადების ფორმა; 3. კონკურსანტის ანკეტა; 4. სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესი) შეგიძლიათ ჩამოიტვირტოთ ამ ბმულიდან competition.zip


16.03.2009

მსოფლიოს სამეცნიერო და საინჟინრო აკადემია და საზოგადოების (WSEAS, www.wseas.org) ეგიდით თბილისში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009 წლის 26-28 ივნისს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენციები საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტინგის მიმართულებით:


კონფერენციებში მონაწილე ქართველი მეცნიერთათვის გათვალისწინებულია გარკვეული შეღავათები (რეგისტრაცია და სხვ.).

ახალგაზრდა (ქართველი) მონაწილეებისთვის საქართველოს სამეცნიერო ფონდი გეგმავს გარკვეულ ფინანსურ წახალისებას.

დაინტერესებულმა პირებმა შეიძლება მიმართონ WSEAS კონფერენციების ადგილობრივ პროგრამულ ხელმძღვანელს, პროფ. გია სირბილაძეს (gia.sirbiladze@tsu.ge) ან სწავლულ მდივანს, ასოც. პროფ. ანა სიხარულიძეს (anikge@yahoo.com).


8.05.2008

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის საიტს დაემატა:

Cybernetics Institute site updating:


29.04.2008

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის საიტს დაემატა:

Cybernetics Institute site updating: