საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
წესდება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

16.03.2009

მსოფლიოს სამეცნიერო და საინჟინრო აკადემია და საზოგადოების (WSEAS, www.wseas.org) ეგიდით თბილისში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009 წლის 26-28 ივნისს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენციები საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტინგის მიმართულებით:


კონფერენციებში მონაწილე ქართველი მეცნიერთათვის გათვალისწინებულია გარკვეული შეღავათები (რეგისტრაცია და სხვ.).

ახალგაზრდა (ქართველი) მონაწილეებისთვის საქართველოს სამეცნიერო ფონდი გეგმავს გარკვეულ ფინანსურ წახალისებას.

დაინტერესებულმა პირებმა შეიძლება მიმართონ WSEAS კონფერენციების ადგილობრივ პროგრამულ ხელმძღვანელს, პროფ. გია სირბილაძეს (gia.sirbiladze@tsu.ge) ან სწავლულ მდივანს, ასოც. პროფ. ანა სიხარულიძეს (anikge@yahoo.com).


8.05.2008

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის საიტს დაემატა:

Cybernetics Institute site updating:


29.04.2008

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის საიტს დაემატა:

Cybernetics Institute site updating: