საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
სანდრო ეულის ქ. 5, თბილისი 0186, საქართველო
ტელ. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
ფაქსი +995 32 2545931
ელ-ფოსტა ic@cybernet.ge


Check e-mail
Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics
of the Georgian Technical University
Sandro Euli str. 5, Tbilisi 0186, Georgia
Tel. +995 32 2187633; +995 32 2187055.
Fax. +995 32 2545931
e-mail ic@cybernet.ge

თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
დებულება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

ბიოკიბერნეტიკული სისტემების განყოფილება

განყოფილების მიზანს წარომადგენს:
ბიოლოგიურ სისტემებში ინფორმაციული პროცესების გამოკვლევა.
სპეციფიური სამეცნიერო ინტერესები:
Welcome.
Department of Biocybernetics represents the division of the Institute of Cybernetics.
The aim of the department is to investigate informative processes in the biological systems.
Specific scientific interests are: