თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
დებულება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

Tariel Ebralidze
ტარიელ ებრალიძე

Tariel Ebralidze

CV
1. POSITION:
Main Scientist,
Department of сoherent and quantum optics,
Institute of Cybernetics.

OFFICE ADDRESS:
Sandro Euli str., 5, 0186 Tbilisi, GEORGIA.
E-mail: tarebra@yahoo.com

HOME ADDRESS:
Vazha-Pshavela Avenue, 4-th block, b.24, app.51, 0186, Tbilisi, Georgia.

3. PERSONAL INFORMATION:

 • the place and the date of birth: GEORGIA, Lanchkhuti, 3 July 1938;
 • nationality, citizenship: Georgian, citizen of Georgia;
 • family status: married

4. EDUCATION:

 • Graduated from Tbilisi State University the department of Physics;
 • Graduated from the Post Graduated Study of faculty of theoretical physics, Tbilisi State University;
 • PhD 1967.
 • Doctor of Sciences, 2004.

5. ACADEMIC ACTIVITY:

 • 2006 - Main Scientist. Department of сoherent and quantum optics Institute of Cybernetics;
 • 1989-2005 Leading Scientist Department of anisotropic systems of operated optics Institute of Cybernetics;
 • 1970-1988 Senior Scientist Department of anisotropic systems of operated optics Institute of Cybernetics;
 • 1964-1969 Scientist Department of anisotropic systems of operated optics Institute of Cybernetics.

6. SELECTED PUBLICATIONS:

 • 1. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Enrico S. Kitsmarishvil “Anisotropic photoinduction in Rhodamine 6G dye-painted gelatin film”, Applied Optics, Vol. 46, Issue 33, pp. 7993-7996.
 • 2. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, “Photo-induced reorientation of molecules in dye micro crystas”, Chinese Optics Letters, 4, N1, 43-44, (2006).
 • 3. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, “Hartley Fractional Crystallization and Weigert’s Effect”, Appl. Opt. 10 February, 43, N5, (2004).
 • 4. T. D. Ebralidze, “Weigert’s effect observed in dye”, Recent Res. Devel. Optics, 3(2003): 371-388 , Trivandrum-695 023, Kerala, India. (2003).
 • 5. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Murad A. Bazadze, “Weigert’s Effect mechanism observed in dyes”, Appl. Opt. 41, 79-80 (2002).
 • 6. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Enrico S. Kitsmarishvili, “Photocrystallization observed in organic compounds”, Appl. Opt. , 40, 1819-1821 (2001).
 • 7. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Murad A. Bazadze, “Chaos in azo dyes with Weigerts effect ”, Appl.Opt. 37, 2079-2080 (1998).
 • 8. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Alexsandre N. Mumladze, “Photoinduction of anisotropic grains in organic compounds”, Appl. Opt., 37, 6161-6163, (1998).
 • 9. Tariel D. Ebralidze, “Weigert’s holograms”, Appl. Opt., 34, 1357-1362 (1995).
 • 10. Tariel D. Ebralidze, and Nadia A. Ebralidze , “Hologram record by means of film anisotropy photoinduction”, Appl. Opt., 31, 4720-4724 (1992).
 • 11. Tariel D. Ebralidze, and Alexsandre N. Mumladze, “Light-induced anisotropy in azo-dye –colored materials” , App. Opt., 29, 446-447, (1990).
 • 12. Т. Д. Эбралидзе, А.Н. Мумладзе, “О спектральном пропускании в скрещенных поляроидах пленки с фотоиндуцированной анизотропией”, Оптика и Спектроскопия, 68, 1088-1089, (1990).
 • 13. Т. Д. Эбралидзе, А.Н. Мумладзе, ”О дифракционной решетке порожденной обратимой ориентационной фотоанизотропией”, Оптика и Спектроскопия, 64, 155-158, (1988).
 • 14. Т. Д. Эбралидзе, ”Об одной анизотропной голографической дифракционной решетке”, Оптика и Спектроскопия, 60, 1269- (1986).
 • 15. Т. Д. Эбралидзе, А.Н. Мумладзе, Т.В, Каландаришвили, ”Обратимый эффект Веигерта”, Оптика и Спектроскопия, 58, 1075-(1985).
 • 16. Т . Д. Эбралидзе, Р. Ш. Мегрелишвили, М. А. Вазадзе, ”Фазовая модуляция сомоизображения в эффекте Талвота”, Оптика и Спектроскопия, 58, 197-199, (1985).
 • 17. Т. Д. Эбралидзе, ”Об одной модели анизотропной дифракционной решетки”, Оптика и Спектроскопия, 53, 944-946,(1982).
 • 18. Т. Д. Эбралидзе, ”О формировании заданного распределения светового поля”, ЖТФ, 52, 1865-1868 (1982).
 • 19. Т.Д. Эбралидзе, ”О самовоспроизведении изображения решетки при когерентном освещении”, ЖТФ, 51, 2115-2117,(1981).
 • 20. Т.Д.Эбралидзе, “Об одном представлении передаточной функции щели”, Оптика и Спектроскопия, 50, 1185-1186,(1981).
 • 21. Т . Д. Эбралидзе, Р. Ш. Мегрелишвили, М. А. Вазадзе, ”Разрешение периодической структуры при когерентном освещении” , ЖТФ, 49, 1697-1699, (1979).
 • 22. Т.Д. Эбралидзе, ”Клас объектов, передаваемый голограммой без искажения” ”, Радиотехника и Электроника, XIV, 20011-2012 (1969).

1. გვარი, სახელი, მამის სახელი:
ებრალიძე ტარიელ დავითის ძე

2. მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა:
0186 თბილისი, სანდრო ეულის ქ. 5, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, ტ. 32 18 13 (ბინა), მობილური : 895 51 18 13
ელ-ფოსტა: tarebra@yahoo.com

3. დაბადების თარიღი: 3 ივლისი 1938 წ.

4. განათლება:

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი (1956-1961).
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თეორიული ფიზიკის კათედრის ასპირანტი (1961-1963).
 • საკანდიდატო დისერტაცია, (სპეციალობა: 009-თეორიული კიბერნეტიკა), “თერმოდინამიკური მიდგომა ადიტიური სითბური ხმაურის მქონე კავშირის ელექტრული არხის გამტარუნარიანობის გამოთვლისადმი”.
 • სადოქტორო დისერტაცია (სპეციალობა: 01.04.03 რადიოფიზიკა) “ოპტიკური ანიზოტროპიის ფოტოინდუცირების და ოპტიკური გამოსახულების ფორმირების კვლევა.” (2004).

5. სამუშაო გამოცდილება (ბოლო ხუთი წლის მანძილზე)

 • მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი , კოჰერენტული ოპტიკის და კვანტური ოპტიკის განყოფილება 2006 წლიდან დღემდე.
 • წამყვანი მეც. თანამშრომელი , მართვადი ოპტიკის ანიზოტროპიული სისტემების განყოფილება (2005-1989 წწ.).

6. გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები, პუბლიკაციები:

 • 1. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Enrico S. Kitsmarishvil “Anisotropic photoinduction in Rhodamine 6G dye-painted gelatin film”, Applied Optics, Vol. 46, Issue 33, pp. 7993-7996.
 • 2. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, “Photo-induced reorientation of molecules in dye micro crystas”, Chinese Optics Letters, 4, N1, 43-44, (2006).
 • 3. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, “Hartley Fractional Crystallization and Weigert’s Effect”, Appl. Opt. 10 February, 43, N5, (2004).
 • 4. T. D. Ebralidze, “Weigert’s effect observed in dye”, Recent Res. Devel. Optics, 3(2003): 371-388 , Trivandrum-695 023, Kerala, India. (2003).
 • 5. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Murad A. Bazadze, “Weigert’s Effect mechanism observed in dyes”, Appl. Opt. 41, 79-80 (2002).
 • 6. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Enrico S. Kitsmarishvili, “Photocrystallization observed in organic compounds”, Appl. Opt. , 40, 1819-1821 (2001).
 • 7. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Murad A. Bazadze, “Chaos in azo dyes with Weigerts effect ”, Appl.Opt. 37, 2079-2080 (1998).
 • 8. Tariel D. Ebralidze, Nadia A. Ebralidze, and Alexsandre N. Mumladze, “Photoinduction of anisotropic grains in organic compounds”, Appl. Opt., 37, 6161-6163, (1998).
 • 9. Tariel D. Ebralidze, “Weigert’s holograms”, Appl. Opt., 34, 1357-1362 (1995).
 • 10. Tariel D. Ebralidze, and Nadia A. Ebralidze , “Hologram record by means of film anisotropy photoinduction”, Appl. Opt., 31, 4720-4724 (1992).
 • 11. Tariel D. Ebralidze, and Alexsandre N. Mumladze, “Light-induced anisotropy in azo-dye –colored materials” , App. Opt., 29, 446-447, (1990).
 • 12. Т. Д. Эбралидзе, А.Н. Мумладзе, “О спектральном пропускании в скрещенных поляроидах пленки с фотоиндуцированной анизотропией”, Оптика и Спектроскопия, 68, 1088-1089, (1990).
 • 13. Т. Д. Эбралидзе, А.Н. Мумладзе, ”О дифракционной решетке порожденной обратимой ориентационной фотоанизотропией”, Оптика и Спектроскопия, 64, 155-158, (1988).
 • 14. Т. Д. Эбралидзе, ”Об одной анизотропной голографической дифракционной решетке”, Оптика и Спектроскопия, 60, 1269- (1986).
 • 15. Т. Д. Эбралидзе, А.Н. Мумладзе, Т.В, Каландаришвили, ”Обратимый эффект Веигерта”, Оптика и Спектроскопия, 58, 1075-(1985).
 • 16. Т . Д. Эбралидзе, Р. Ш. Мегрелишвили, М. А. Вазадзе, ”Фазовая модуляция сомоизображения в эффекте Талвота”, Оптика и Спектроскопия, 58, 197-199, (1985).
 • 17. Т. Д. Эбралидзе, ”Об одной модели анизотропной дифракционной решетки”, Оптика и Спектроскопия, 53, 944-946,(1982).
 • 18. Т. Д. Эбралидзе, ”О формировании заданного распределения светового поля”, ЖТФ, 52, 1865-1868 (1982).
 • 19. Т.Д. Эбралидзе, ”О самовоспроизведении изображения решетки при когерентном освещении”, ЖТФ, 51, 2115-2117,(1981).
 • 20. Т.Д.Эбралидзе, “Об одном представлении передаточной функции щели”, Оптика и Спектроскопия, 50, 1185-1186,(1981).
 • 21. Т . Д. Эбралидзе, Р. Ш. Мегрелишвили, М. А. Вазадзе, ”Разрешение периодической структуры при когерентном освещении” , ЖТФ, 49, 1697-1699, (1979).
 • 22. Т.Д. Эбралидзе, ”Клас объектов, передаваемый голограммой без искажения” ”, Радиотехника и Электроника, XIV, 20011-2012 (1969).