თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
დებულება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

Shalva Kekutia
შალვა კეკუტია

Shalva Kekutia

CV
1. POSITION:
Chief Scientific fellow of Vladimir Chavchanidze Institute of Cybernetics of the Georgian Technical University,
Head of group Department of computing elements and nanomaterials.

2. OFFICE ADDRESS:
Sandro Euli str., 5, 0186 Tbilisi, GEORGIA.
Tel: +995 32 232 300885, Fax: +995 232 305931, Mob.: +995 593269480
E-mail: kekuka@yahoo.com

HOME ADDRESS:
35, Gh. Shartava str., 0160 Tbilisi, Georgia.
Tel: +995 232 37 24 95

3. PERSONAL INFORMATION:

 • the place and the date of birth:
  Georgia, Tbilisi, 19 January, 1948;
 • nationality, citizenship:
  Georgian, citizen of Georgia;
 • family status:
  married

4. EDUCATION:

 • Graduated from Tbilisi State University, the department of physics - graduation paper: "Asymptotical SU (2) and SU (3) symmetries and the mass ratio" (1971);
 • PhD in Physics, "Sound propagation in superfluid liquids in a confined geometry”

5. Participation in various scientific forums

 • Kekutia Sh.E, Karchava, T.A, Sanikidze D.G. “Wave processes in a superleak waveguide filled with a superfluid helium”. Proceedings of the 20th USSR Conferenceon Low Temperature Physics. Abstracts. Part II. Moscow- Chernogolovka. (1979) 221-222.
 • Kekutia Sh.E, Sanikidze, D.G. “On the propagation of soundin narrow channels filled with superfluid helium”. Proceedings of the 21th USSR Conference on Low Temperature Physics. Abstracts. Part IV. Kharkov (1980) 55-56.
 • Sh.E. Kekutia, T.A. Karchava, D.G. Sanikidze. “Propagation of fifth sound in superfluid helium films”. Proceedings of the 22th USSR Conferenceon Low Temperature Physics. Abstracts. Part III; Kishinev (1981), 223-224.
 • Sh.E. Kekutia, T.A. Karchava, D.G.Sanikidze. “On the propagation of fifth sound insuperfluid helium films”. 21th International Conference ofthe CMEA countrieson the physics and technology of low temperatures. Abstracts. Part II. Varna. Bulgaria (1983) 46-47.
 • Sh.E. Kekutia, D.G.Sanikidze, N.D. Chkhaidze. “Viscous waves in superfluid HE3 - A”. Proceedings of the 23th USSR Conference on Low Temperature Physics. Abstracts. Part I; Tallinn (1984) 12-13.
 • Sh.E. Kekutia, D.G. Sanikidze, N.D. Chkhaidze. “Reflection and conversion of sound waves at the interface in superfluid HE3 - A”. Proceedings of the 24th USSR Conferenceon Low Temperature Physics. Abstracts. Part I; Tbilisi (1986) 32-33.
 • Sh.E. Kekutia, D.G. Sanikidze, N.D. Chkhaidze. “Features of propagation of viscous waves in HE3 - A”. Proceedings of the 24th USSR Conferenceon Low Temperature Physics. Abstracts. Part I; Leningrad (1988) 32-33.
 • Sh. Kekutia. “Propagation of diffuse modes in HE3 - A. Soviet-Finish Symposium on Rotating Superfluid HE3 - A. Tbilisi, Georgian SSR, Autumn 1989.” (Invited Speaker)
 • Sh. Kekutia. “Cryosorption pump”. The First Annual Chemical Science and Commercialization Conference in Moscow, Russian. September 27-29, (2004).
 • Sh. Kekutia. N. Chkhaidze. A new formula of thermal conductivity for nanofluids. ECI. Nanofluids: Fundamentals and Applications. September 16-20,2007. Cooper MountainResort, Colorado, USA.
 • Sh. Kekutia. N. Chkhaidze. A new formula of thermal conductivity for nanofluids. ECI. Nanofluids: Fundamentals and Applications. September 16-20, 2007. Cooper MountainResort, Colorado, USA.
 • Sh. Kekutiaa, N. Chkhaidze. PA-Sa2. Acoustic modes in HE3 - A in aerogel in the presence of a magnetic field. 25th international conference on low temperature physics. Amsterdam. 6 aug-13 aug 2008.
 • E.Ya. Rudavskii, A.A. Zadorozhko, V.K. Chagovets, G.A. Sheshina, N.D. Chkhaidze, Sh.E. Kekutia. and N. Mulders. Collective Modes in Aerogels of Different Porosity Filled With Superfluid Helium. QFS2009: International Symposium on Quantum Fluids and Solids August 5-11, 2009 - Northwestern University, Evanston, Illinois, USA

1. თანამდებობა:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მთავარ მეცნიერ თანამშრომელი, გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტებისა და ნანომასალების განყოფილების ჯგუფის ხელმძღვანელი

2. მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა:
0186, თბილისი, სანდრო ეულის ქ., 5, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
ტელ: +995 32 2300885, ფაქსი: +995 32 305931, მობილური.: +995 593269480
ელ-ფოსტა: kekuka@yahoo.com

3. დაბადების თარიღი: 19 იანვარი 1948

4. განათლება:

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი, სადიპლომო ნაშრომი“ასიმპტოტიკური SU(2) და SU(3) სიმეტრიები და მასათა თანაფარდობა”. (1971);
 • დისერტაცია ფიზიკაში “ბგერის გავრცელება ზედენად სითხეებში შემოსაზღვრული გეომეტრიის პირობებში

5. სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:

 • Ш.Е. Кекутия, , Т.А Карчава, Д.Г. Саникидзе. Волновые процессы в волноводе сосверхщелью, заполненном сверхтекучим гелием.В кн. Материалы 20-го Всесоюзного совещания по физике низких температур. Тезисы докладов. Часть II. Москва- Черноголовка. (1979) 221-222.
 • Ш.Е. Кекутия, Д.Г. Саникидзе.“О распространении звука в узких каналах, заполненных сверхтекучим гелием”. В кн. Материалы 21-е Всесоюзное совещание по физике низких температур. Тезисы докладов. Часть IV. Харьков (1980) 55-56.
 • Ш.Е. Кекутия, Т.А Карчава, Д.Г. Саникидзе.“О распространении пятого звука в пленках сверхтекучего гелия”. В кн. Материалы 22-го Всесоюзного совещания по физике низких температур. Тезисы докладов. Часть III. Кишинев (1981) 223-224.
 • Ш.Е. Кекутия, Т.А Карчава, Д.Г. Саникидзе.“О распространении пятого звука в пленках сверхтекучего гелия”. В кн. 21-я Международная конференция стран-членов СЭВ по физике и технике низких температур. Тезисы докладов. Часть II. Варна, БНР, (1983) 46-47.
 • Ш.Е. Кекутия, Д.Г. Саникидзе, Н.Д. Чхаидзе. “Вязкие волны в сверхтекучем HE3 - A”. В кн. Материалы 23-го Всесоюзного совещания по физике низких температур. Тезисы докладов. Часть I. Таллин (1984) 12-13.
 • Ш.Е. Кекутия, Д.Г. Саникидзе, Н.Д. Чхаидзе.“Преобразование и отражение звуковых волн на границе двух сред в сверхтекучем HE3 - A”. В кн. Материалы 24-е Всесоюзное совещание по физике низких температур. Тезисы докладов. Часть I. Тбилиси (1986) 32-33.
 • • Ш.Е. Кекутия, Д.Г. Саникидзе, Н.Д. Чхаидзе. “Особенности распространения вязких волн в HE3 - A”. В кн. Материалы 25-е Всесоюзное совещание по физике низких температур. Тезисы докладов. Часть I. Ленинград (1988) 32-33.
 • შ. კეკუტია. დიფუზიური მოდების გავრცელება HE3 - A-ში. საბჭოთა კავშირი-ფინეთის სიმპოზიუმი მბრუნავ ზედენად HE3 - A-ში. თბილისი. 1989. მოწვეული მომხსენებელი.

SELECTED PUBLICATIONS:

SCIENTIFIC GRANT PROJECT:

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შემდეგი საკონკურსო გრანტების ხელმძღვანელი:

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის გეგმა.