თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
დებულება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

Tengiz Zorikov
თენგიზ ზორიკოვი

Tengiz Zorikov

CV
Date of Birth: 30 July 1948

Citizenship: Georgia

e-mail: zorikov@hotmail.com

Ph. D

Research Filed: Exploration of the mechanisms of information processing in bio-sensory systems and modeling their computer-aided technical analogs.

Education:

 • 1966-1971: Tbilisi State University, Faculty of Cybernetics
 • 1972-1974: Post-graduate in the Institute of Cybernetics, Tbilisi

Employment History and Professional Experience:

 • 1974-1985: Researcher in the Institute of Cybernetics.
 • 1985-present time: Senior Researcher in the Department of Bio-cybernetics of the Institute of Cybernetics.
 • 1985: Dissertation on the theme: “Feature description of signals and principles of its organization in the auditory system of bottlenose dolphin”-St-Petersburg (Leningrad) State University.
 • 2007-present time: a member of the Academic Council of the Institute of Cybernetics.

Researches and Results Established:

The main objective of our studies of the bottlenose dolphin’s bio-sonar system, conducted in Sevastopol Navel Base, was accumulation of data necessary to creation of bio-mimetic devices with matching performance. For that purpose, a set of 16 logically interrelated tests was developed and conducted on the Black Sea bottlenose dolphins. As a result, the echo-processing procedures of bottlenose dolphins were described in details, on the bases of which the computer-aided model of echo-processing was developed. Testing of the model, conducted partly with our American colleagues has revealed performance of the model comparable with that of dolphins (Link 1, Link 2).
In addition, novel approach was applied to experimental exploration of the mechanisms of visual information processing in humans. It was revealed that at the initial stages of processing, dimensions color and form are perceived independently, and color is persistently dominant with regard to form (Link 3).

International Presentations:

 • Modeling of echolocation signals and searching of informative features of echoes . 2nd International Conference on Bionics (Bionics-78), Leningrad, 1978.
 • Sensory systems of aquatic mammals, International Symposium On mechanisms of signal discrimination and identification in the auditory system of Tursiops Truncatus, Moscow, 1991.
 • Signal processing by the bottlenose dolphin’s sonar: experiments and modeling 2nd Symposium on underwater bio-sonar and bio-acoustic systems, Loughborough, England, 2001.
 • Bio-mimetic identifier of small underwater targets A workshop on bio-sonar mechanisms, Loughborough, England, 2003.
 • Echo-decoding algorithms of bottlenose dolphin sonar International Networking for Young Scientists, Loughborough, England, 2004.
 • Bio-mimetic sonar: results achieved and the road to improvement A Workshop on Science, Technical Innovation and Applications in Bioacoustics North Berwick, Scotland, 2004
 • A model of echo-processing in bottlenose dolphins, Vol.26, Pt.6, Symposium on Bio-Sonar Systems and Bio-Acoustics, Loughborough, England, 2004.
 • A computational model of bottlenose dolphin sonar: Feature-extracting method. 151st Annual Meeting of the Acoustical Society of America. Providence, RI, USA, 2006.

Projects:

 • 1997-1998 — "Developing of computer program for automatic recognition of echoes for the short-distance echolocation tasks." Head of project, Donor Organization : Georgian Academy of Sciences.
 • 1999-2001 — "Exploration of the mechanisms of image feature description in human visual system." Head of project, Donor Organization : Georgian Academy of Sciences.
 • 2004-2005 — "Bionic development of the computer program of echoes’ automatic identification." Head of project, Donor Organization : Georgian Academy of Sciences.
 • 2007-2009 — "Hierarchical Echo Signal-Processing For Biosonar Classification." Principal Investigator, Donor Organization : US Office of Naval Research, NICOP Project N07-09.

List of travel grants awarded:

 • 2001 – Travel grant at the 2nd Symposium on underwater bio-sonar and bioacoustics systems, Loughborough, England. Grantor: Loughborough University. – Paper presentation.
 • 2003 – Travel grant at the Workshop on bio-mimetic sonar systems, Loughborough, England. Grantor: British Council in Georgia. – Invited paper presentation.
 • 2003 – Travel grant at the OCEANS 2003 Conference, San Diego CA, USA. Grantor: US Office of Naval Research (ONR), Grant # N62558-04-M-0278. – Paper presentation.
 • 2004 – Travel grant at the INYS Meeting hold in Loughborough University, England, as a mentor of Georgian team of young scientists. Grantor: British Council in Georgia. – Paper presentation.
 • 2004 – Travel grant at the Workshop on Science, Technical Innovation and Applications in Bioacoustics, North Berwick, Scotland. Grantor: US ONR, Grant # N00014-03-1-4106. – Invited paper presentation.
 • 2004 – Travel grant at the 3rd Symposium on underwater bio-sonar and bioacoustics systems, Loughborough, England. Grantor: US ONR, Grant # N00014-03-1-4108 – Paper presentation.
 • 2006 – Travel grant at the 151st Annual Meeting of the Acoustical Society of America, Providence, RI, USA. Grantor: Brown University, Providence, RI, USA. – Invited paper presentation.

List of Main Publications:

 • 1. Zorikov Tengiz, Some questions on modeling the citations’ sonar, [in Russian], Proceedings of the Institute of Cybernetics, 1977.
 • 2. Zorikov Tengiz, Feature description of signals and principals of its organization in the auditory system of bottlenose dolphin, [in Russian], Leningrad State University Abstract of a thesis, 1985.
 • 3. Zorikov Tengiz, Feature description of signals and principals of its organization in the auditory system of bottlenose dolphin, [in Russian], Akusticheskiy zhurnal, t. 37. vip. 5, 1991.
 • 4. Zorikov Tengiz, Feature description of signals and principals of its organization in the auditory system of Bottlenose dolphin. American Institute of Physics, Physical Acoustics, (Reprinted), 1992.
 • 5. Зориков Тенгиз, Feature description of signals when processing by bottlenose dolphin, [in Russian], Sensornie sistemi, t. 6, 1992.
 • 6. Zorikov Tengiz, Signal processing by the bottlenose dolphin’s sonar: experiments and modeling , 2nd Symposium on underwater bio-sonar and bioacoustics systems, Vol.23, Pt.4, Loughborough, UK, 2001.
 • 7. Zorikov Tengiz, Echo-processing procedure in bottlenose dolphins, Proceedings of OCEANS 2003 Conference, San Diego, CA, USA, 2004.
 • 8. Zorikov Tengiz, Bio-mimetic sonar: results achieved and the road to improvement, A Workshop on Science, Technical Innovation and Applications in Bioacoustics, North Berwick, Scotland, 2004, Invited Paper.
 • 9. Zorikov Tengiz, A model of echo-processing in bottlenose dolphins, Symposium on Bio-Sonar Systems and Bio-Acoustics, Vol.26, Pt.6, Loughborough, UK, 2004.
 • 10. Zorikov Tengiz, A computational model of bottlenose dolphin sonar: Feature-extracting method, 151st Annual Meeting of the Acoustical Society of America, 2006, Invited Paper.

დაბადების თარიღი: 30 ივლისი 1948

მოქალაქეობა: საქართველო

ელ-ფოსტა: zorikov@hotmail.com

სამეცნიერო ხარისხი: ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი.

სამეცნიერო მიმართულება: ბიოსენსორული სისტემების გამოკვლევა და მათი კომპიუტერული ანალოგების მოდელირება.

განათლება:

 • 1966-1971: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკის ფაკულტეტი.
 • 1972-1974: კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა, თბილისი.

პროფესიული გამოცდილება და დაკავებული თანამდებობები:

 • 1974-1985: კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი.
 • 1985-დღემდე: კიბერნეტიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
 • 1985: დაცულ იქნა დისერტაცია თემაზე- “დელფინის სმენით სისტემაში სიგნალების ნიშანთვისობრივი აღწერა და მისი ორგანიზაციის პრინციპები”- ლენინგრადის უნივერსიტეტი:
 • 2007-დღემდე: კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

კვლევები და მიღწეული შედეგები:

ქ. სევასტოპოლის სამხედრო საზღვაო ბაზაზე დელფინებზე ჩატარებული მრავალი ექსპერიმენტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა დელფინის სონართან ანალოგიური ბიო-მიმიკური მოდელის შექმნა. ამის მიზნით დამუშავდა 16 ტესტური სისტემა, რომლებიც ერთმანეთთან ლოგიკურადაა დაკავშირებული და ჩატარდა სონარული სისტემის ტესტირება შავი ზღვის ბოთლცხვირა დელფინებზე. ექსპერიმენტის მასალაზე დაყრდნობით სრულიად იქნა აღწერილი დელფინის ტვინში ექოსიგნალების დამუშავების პროცედურები ალგორითმების სახით, რის საფუძველზეც დამუშავდა ექოსიგნალების გარჩევისა და ამოცნობის კომპიუტერუი მოდელი. მოდელის გამოცდამ, რომელიც ჩატარდა ამერიკის მხარის თანამონაწილეობით დაგვიდასტურა, რომ მისი ეფექტურობა სავსებით შედარებადია დელფინის სონარის ეფექტურობასთან (მეტი ინფორმაციისათვის ნახეთ Link 1, Link 2). დამუშავებული ლოგიკური ტესტების გამოყენებით ჩატარდა ეხსპერიმენტები ადამიანის მხედველობითი სისტემაში ინფორმაციის დამუშავების ზოგიერთი პრინციპის გამოსავლენად. ნაჩვენებია, რომ ინფორმაციის დამუშავების საწყის ფაზაში ნიშანთვისებები - ფერი და ფორმა- ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად აღიქმება ადამიანის მიერ. ამასთანავე ადამიანის აღქმაში ფერიAაშკარად დამინირებს ფორმაზე (Link 3).

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:

 • Modeling of echolocation signals and searching of informative features of echoes . 2nd International Conference on Bionics (Bionics-78), Leningrad, 1978.
 • Sensory systems of aquatic mammals, International Symposium On mechanisms of signal discrimination and identification in the auditory system of Tursiops Truncatus, Moscow, 1991.
 • Signal processing by the bottlenose dolphin’s sonar: experiments and modeling 2nd Symposium on underwater bio-sonar and bio-acoustic systems, Loughborough, England, 2001.
 • Bio-mimetic identifier of small underwater targets A workshop on bio-sonar mechanisms, Loughborough, England, 2003.
 • Echo-decoding algorithms of bottlenose dolphin sonar International Networking for Young Scientists, Loughborough, England, 2004.
 • Bio-mimetic sonar: results achieved and the road to improvement A Workshop on Science, Technical Innovation and Applications in Bioacoustics North Berwick, Scotland, 2004
 • A model of echo-processing in bottlenose dolphins, Vol.26, Pt.6, Symposium on Bio-Sonar Systems and Bio-Acoustics, Loughborough, England, 2004.
 • A computational model of bottlenose dolphin sonar: Feature-extracting method. 151st Annual Meeting of the Acoustical Society of America. Providence, RI, USA, 2006.

სამეცნიერო გრანტები:

 • 1997-1998 — "ექო-სიგნალების ავტომატური გამოცნობის პროგრამის დამუშავება ახლო ექოლოკაციის ამოცანებში" პროექტის ხელმძღვანელი, დამფინანსებელი ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 • 1999-2001 — "ადამიანის მხედველობით სისტემაში გამოსახულების ნიშანთვისობრივი აღწერის მექანიზმების კვლევა" პროექტის ხელმძღვანელი, დამფინანსებელი ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 • 2004-2005 — "ექო-სიგნალების ავტომატური გამოცნობის პროგრამის დამუშავება ბიონიკურ პრინციპებზე" პროექტის ხელმძღვანელი, დამფინანსებელი ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 • 2007-2009 — "ექოსიგნალების იერარქიკლი დამუშავება ბიოსონარული კლსიფიკაციისათვის" პროექტის ძირითადი შემსრულებელი, დამფინანსებელი ორგანიზაცია: ამერიკის სმხედრო-საზღვაო კვლევის ოფისი, NICOP Project N07-09.

სამოგზაურო გრანტები:

 • 2001 – მივლინება ინგლისში (2nd Symposium on underwater bio-sonar and bioacoustic systems, Loughborough, England); გრანტორი – ლოფბოროს უნივერსიტეტი. – სტატიის მომხსენებელი.
 • 2003 – მივლინება ინგლისში (Workshop on Bio-mimetic Sonar Systems, Loughborough, England.); გრანტორი – ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში (British Council in Georgia). – მიწვეული მომხსენებელი.
 • 2003 – მივლინება ამერიკაში (OCEANS 2003 Conference, San Diego CA, USA); გრანტორი – ამერიკის სამხედრო-საზღვაო ფლოტის სამეცნიერო ოფისი (US Office of Naval Research, Grant # N62558-04-M-0278) – სტატიის მომხსენებელი.
 • 2004 – მივლინება ინგლისში (INYS Meeting, Loghborough University) საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა ჯგუდის ხელმძღვანელის სახით; გრანტორი – ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში (British Council in Georgia) – სტატიის მომხსენებელი.
 • 2004 – მივლინება შოტლანდიაში (Workshop on Science, Technical Innovation and Applications in Bioacoustics, North Berwick, Scotland); გრანტორი – ამერიკის სამხედრო-საზღვაო ფლოტის სამეცნიერო ოფისი (US Office of Naval Research, Grant # N00014-03-1-4106) – მიწვეული მომხსენებელი.
 • 2004 – მივლინება ინგლისში (3rd Symposium on underwater bio-sonar and bioacoustic systems, Loughborough, England); გრანტორი – ამერიკის სამხედრო-საზღვაო ფლოტის სამეცნიერო ოფისი (US Office of Naval Research, Grant # N00014-03-1-4108). – სტატიის მომხსენებელი.
 • 2006 – მივლინება ამერიკაში (151st Annual Meeting of the Acoustical Society of America, Providence, RI, USA); გრანტორი – ბრაუნის უნივერსიტეტი (Brown University, Providence, RI, USA) – მიწვეული მომხსენებელი.

ძირითადი ნაშრომები:

 • 1. Зориков Тенгиз, Некоторые вопросы моделирования эхолокатора китообразных, Труды иститута кибернетики, 1977.
 • 2. Зориков Тенгиз, Признаковое описание сигналов и принципы его организации в слуховой системе дельфина, Ленинградский Государственный Университет Автореферат диссертации, 1985.
 • 3. Зориков Тенгиз, Признаковое описание сигналов и принципы его организации в слуховой системе дельфина, Акустческий журнал, т.37, вып. 5, 1991.
 • 4. Zorikov Tengiz, Feature description of signals and principals of its organization in the auditory system of Bottlenose dolphin. American Institute of Physics, Physical Acoustics, (Reprinted), 1992.
 • 5. Зориков Тенгиз, Признаковое описание акустических сигналов при их различении афалиной, Сенсорные системы., т.6, 1992.
 • 6. Zorikov Tengiz, Signal processing by the bottlenose dolphin’s sonar: experiments and modeling , 2nd Symposium on underwater bio-sonar and bioacoustics systems, Vol.23, Pt.4, Loughborough, UK, 2001.
 • 7. Zorikov Tengiz, Echo-processing procedure in bottlenose dolphins, Proceedings of OCEANS 2003 Conference, San Diego, CA, USA, 2004.
 • 8. Zorikov Tengiz, Bio-mimetic sonar: results achieved and the road to improvement, A Workshop on Science, Technical Innovation and Applications in Bioacoustics, North Berwick, Scotland, 2004, მიწვეული სტატია.
 • 9. Zorikov Tengiz, A model of echo-processing in bottlenose dolphins, Symposium on Bio-Sonar Systems and Bio-Acoustics, Vol.26, Pt.6, Loughborough, UK, 2004.
 • 10. Zorikov Tengiz, A computational model of bottlenose dolphin sonar: Feature-extracting method, 151st Annual Meeting of the Acoustical Society of America, 2006, მიწვეული სტატია.